Årsmöte

Medlemmarna i Flens Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte i
Skjortan, Drottninggatan 24 lördag den 20 januari kl. 11.00

 

Vi bjuder på fika, anmälan senast 17 januari till mia@flensgk.se eller 0157-157 70.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023, verksamhetsplan för 2024
samt andra handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet
samt på klubbens kansli fr.o.m. fredag den 12 januari

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
 8. b) Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2023
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive

underskott i enlighet med balansräkningen

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2023
 2. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2024
 3. Val av
 4. a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
 5. b) tilläggsval av en ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år
 6. c) tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
 7. d) tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 8. e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
 9. f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande
 10. g) klubbens ombud till SöGDF-möte
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

Det blir även genomgång av Players First av Peter Starck och Bättre Spelupplevelse av Mikael Larsson