Kallelse till årsmöte 2022 för Flens GK

Medlemmarna i Flens Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte i
Skjortan, Lilla Manschetten, Drottninggatan 24

lördag den 28 januari kl. 11.00

Utöver sedvanliga årsmötesagendan kommer vår klubbrådgivare Tony Mullborn att hålla ett föredrag om medlemsundersökningen och banskötsel.

Vi bjuder på fika, anmälan senast 24 januari till mia@flensgk.se eller 0157-157 70.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022, verksamhetsplan för 2023
samt andra handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet
samt på klubbens kansli fr.o.m. fredag den 20 januari.

Förslag till föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

b) Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2022

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret

9.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive

      underskott i enlighet med balansräkningen

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2022 

11.  Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2023 

12.  Val av       

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år    

b) tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år    

c) tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år    

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år   

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande       

f) klubbens ombud till SöGDF-möte 

13.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

14.  Övriga frågor

15.  Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen