Styrelsemöte 9 februari 2021

Förutom samtliga styrelsemedlemmar deltog Pia Lyttbacka Larsson, valberedningens ordförande, Annki Johansson, kanslichef, samt Andreas Manninen, banchef. Mötet var digitalt.

 • Pia presenterade sig och sina tankar gällande valberedningens arbete.
 • Annki informerade om att kursen Golf management som hon deltar i, avslutas vecka 8. Hon framförde önskemål om utökning av bokningstiden att även gälla efter 18.00 för att vi ska få en bättre statistik. Även att det ska gå att boka golfbilar genom GIT. Vi återkommer om det.
 • Andreas går utbildning i Behörighet för bekämpningsmedel. Grävning, maskinservice, slipning och semesteruttag är på agendan. Servicegruppen tar bort vass vid hål 17, björkar har avverkats vid 12:an.
 • Styrelsen ställer sig positiv till önskemål från medlem att alla medlemmar ska få ta del av enkätundersökningar som görs.
 • Vi har sökt och fått 20 000 kronor från Sörmlands Sparbank i coronastöd. Syftet är att bjuda in kommunbor till gratis golfinriktade aktiviteter hos oss på Norrtorp för att göra tillvaron lite ljusare under pandemin.
 • Vi har även sökt och fått 3 000 kronor från Riksidrottsförbundet för aktiviteter riktade mot 60+.
 • Vi säger ja till en förfrågan från Out-of-Bounds att få dyka efter golfbollar i vatten inom vårt område. Vi får ersättning för det.
 • Banguide för 2021 färdigställs.
 • Beslöts att fakturering av årsavgifterna sker digitalt via GIT. De som inte har mailadresser får brev som vanligt.
 • Kommunen positiv till att köra upp skidspår på banan i samarbete med Andreas.
 • Monica tittar på möjligheten att söka bidrag från Arvsfonden för handikappanpassning.
 • Ekonomi: Ser något bättre ut än vid samma tid förra året. Vi har ett spännande år med kända högre kostnader än förra året samt en pandemi som påverkar.
 • Utbildningskommittén: Tydligare regler vad som gäller för nybörjare som inte har Grönt kort tas fram.
 • Tävlingskommittén: Tävlingsprogrammet är klart. Godkändes. Lokala regler ses över.
 • MAK: Jobbar med sponsring och hemsidan.
 • Seniorkommittén: Seniorgolfen är inbokad onsdagar 8.30-11.00.
 • Erbjudande från SGF om att delta i utbildning i jämställdhet 50/50. Förutsätter att hela styrelsen, valberedningen och all tillsvidareanställd personal deltar. Beslut på nästa styrelsemöte.